Gemeentebelangen Epe

Onze uitgangspunten zijn

Plaatselijke aandachtsvelden /problemen kunnen efficiënter, doelgerichter en eenvoudiger door ons als plaatselijke groepering behartigd worden.

Alle inwoners van onze gemeente moeten meer betrokken worden vooral in het voortraject, bij door de gemeenteraad te nemen besluiten.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan en daarmee de basis. Onze inwoners moeten, waar mogelijk, inspraak op lokaal niveau hebben. Een gekozen burgemeester heeft hierbij onze voorkeur.

Onze inwoners moeten veilig, plezierig en met de nodige voorzieningen in onze gemeente kunnen wonen.

Wij willen de jeugd, jonge gezinnen en ouderen een goede toekomst bieden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing the ahlo elit sekido eius mod of the tempor incid dunt ulert labore et dolore all the

Ruimtelijke ordening volkshuisvesting

Woningbouw

Voldoende en betaalbare woningen voor onze inwoners blijft een voortdurend aandachtspunt. In de nieuwe omgevingswet [wanneer deze zal worden ingevoerd is op dit moment niet duidelijk] moeten bruikbare en transparante vergunningen, op goed overwogen locaties, komen. Het spreekt voor zich dat er voldoende bouwgrond beschikbaar moet zijn. De vastgoed ontwikkelaar speelt hierin zeker geen hoofdrol. Wel kunnen er aan plannen, in nauwe samenwerking met betrouwbare ontwikkelaars, vorm gegeven worden. Wij staan, voorafgaande aan de definitieve plannen, een goede en transparante voorlichting voor, zowel aan onze inwoners als aan het bedrijfsleven. Levensloopbestendig bouwen is zeker  van belang. Een must is, dat daarover goede plannen worden gemaakt. Het splitsen van agrarische bedrijven, zodat jongeren zich hier kunnen vestigen willen wij graag onderzoeken. Onze jongeren mogen niet vertrekken, omdat wij niet voldoende betaalbare woningen aan kunnen bieden, dat geldt evenzeer voor onze ouderen. Een goede startersregeling is van belang. Voor wat betreft de woningbouwplannen moet er gekeken worden naar de huidige en vooral de toekomstige vraag. Een correcte samenwerking met de woningbouwcorporatie
vinden wij belangrijk, waarbij het gemeentebestuur te alle tijde de regie zal behouden.
Mensen, die een woning zoeken en economisch gebonden zijn hebben voorrang, dat is zeker ook zo voor eigen inwoners die al jaren op een wachtlijst staan. Het onder eigen regie woningen bouwen, zou wat ons betreft meer gestimuleerd kunnen worden.
Een burgerlid in de welstandcommissie heeft wat ons betreft zeker meerwaarde. De aanvragen voor bouwvergunningen voor bedrijven en particulieren moet een kortere doorlooptijd gaan krijgen. Het dorpse karakter behouden is voor ons bepalend.

Grondpolitiek

De huidige grondpolitiek is passief, dat kunnen wij onderschrijven. Echter de gemeente moet wel voldoende gronden kunnen verwerven zowel binnen- als buiten de bebouwde kom, dit voor woningbouw en industriegronden. Het uitbreiden en aankopen van industriegrond: voorzichtigheid is hier geboden. De gemeente mag wat ons betreft een redelijke winst op deze eerdergenoemde gronden maken, woekerwinsten echter, zijn uit den boze. Niet bruikbare gronden, bijvoorbeeld snippergroen kan aan particulieren worden verkocht. Particulieren die zich deze gronden toe eigenen, worden in de gelegenheid gesteld om deze gronden aan te kopen, mits het snippergroen of gronden betreft die de gemeente toch wenst te verkopen. Wij zijn tegen grootschalige veehouderijen, met dien verstande, dat wij géén agrarische bedrijven zomaar “op slot” willen zetten.

Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid

Wij staan, nog steeds voor:
– Het verwijderen van onnodige, hinderlijke en té hoge verkeersobstakels, zoals allerlei hobbels en bobbels en wegversmallingen in het wegdek. Onder andere hulpdiensten
hebben hiervan last en het kan mensenlevens kosten.
– Controle en voorlichting o.a. op scholen m.b.t. het gevaar van het rijden met slechte verlichting/zonder verlichting door fietsers in de ochtend- en avonduren.
– Controle en voorlichting voor het té hard rijden van brommers/auto’s in de bebouwde kom en daarbuiten. Dit kan gedaan worden door goedwerkende waarschuwingsborden
met de in rood oplichtende tekst: ‘U rijdt te hard’.
– Controle, m.b.t. het [té hard] rijden van brommers/scooters, in voetgangerszones.
– Een betere en veiligere verkeersafwikkeling binnen- en buiten de bebouwde kom.
– Veilige en ruimere- fiets-, wandelpaden en oversteekmogelijkheden, zeker voor mensen met een handicap van welke aard dan ook.
– Ruimere en obstakelvrije rotondes.
Het onderhoud van ons wegennet is in het buitengebied ‘laag’ en in de bebouwde kom ‘basis’. Naar onze mening zijn de gelden voor onderhoud aan onze wegen onvoldoende en er moet op korte termijn actie worden ondernomen om dit te verbeteren. De gehele
verkeersafwikkeling in het buitengebied en in de dorpen moet opnieuw kritisch worden bekeken. Het verbeteren van gevaarlijke verkeerssituaties moet een hoge prioriteit krijgen.

Openbaar vervoer

Goede- en regelmatige bereikbaarheid van onze vier dorpen is nodig. Het openbaar vervoer moet op elkaar aansluiten, zonder extreme vertraging. Goed onderhouden bushaltes/hokjes vinden wij, van essentieel belang. Tijdens vakantieperiodes zullen extra vervoersmogelijkheden voor onze toeristen beschikbaar
moeten zijn. Het WMO vervoer dient in alle gevallen optimaal te functioneren. Tevens is het geen overbodige luxe dat het openbaar vervoer ‘op tijd’ rijdt, en betaalbaar blijft.